Login 
Password 
 
 

เมนูเว็บไซต์

 
 
Custom Search
 
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น กิจการวิทยุสมัครเล่น อบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2555
ข้อมูลและสาระน่ารู้อัพเดทล่าสุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หัวข้อ : อบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2555
   Post Date:  2012-02-02 04:59:41 เปิดอ่านทั้งหมด 8043 ครั้ง
 

 

กำหนดการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2555 (ก.พ.-ส.ค.)

 
 
กลุ่มงานการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้า ๑/๓
กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
ครั้งที่ ๑๖ – ๒๓/๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑ – ๑๓/๑๕๕๖
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลำดับที่ ครั้งที่/รุ่น วันที่อบรมและสอบ จำนวนการรับสมัคร ชื่อสมาคม ที่อยู่สมาคม/สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์
๑. ๑๖/๒๕๕๕
(รุ่นที่ ๑)
๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นชัยนาท
(HS6AI)
๑๑/๑๐ หมู่ที่ ๕ ซอยท่าแจง ๒ ถนนชัยณรงค์
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
๑๗๐๐๐
๐ ๕๖๔๑ ๒๔๐๔
๐๘ ๑๙๗๒ ๘๘๗๑
๐๘ ๓๘๗๒ ๔๖๐๒
๒. ๑๗/๒๕๕๕
(รุ่นที่ ๑)
๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัด
หนองบัวลำภู
(HS4AB)
๑๕๓ หมู่ ๓ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐
๐๘ ๕๔๖๑ ๐๘๘๖
๐๘ ๖๐๒๐ ๘๕๗๗
๓. ๑๘/๒๕๕๕
(รุ่นที่ ๑)
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัด
อุตรดิตถ์
(HS5AU)
๘/๑ ซอย ๑๒ ถนนบรมอาสน์
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
๐๘ ๙๔๓๘ ๗๑๑๑
๐๘ ๑๖๐๕ ๙๑๐๖
๔. ๑๙/๒๕๕๕
(รุ่นที่ ๑)
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัด
สกลนคร
(HS4AS)
๒๖๖/๔ ซอยหนองมันปลา ๑๕ ถนนสกล -
กาฬสินธุ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
๐ ๔๒๙๗ ๒๐๙๐
๐๘ ๑๑๓๖ ๒๑๑๐
๐๘ ๑๗๙๙ ๘๒๗๔
๕. ๒๐/๒๕๕๕
(รุ่นที่ ๑)
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี
(HS1AP)
๒๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๐๘ ๑๙๐๖ ๒๖๖๔
๖. ๒๑/๒๕๕๕
(รุ่นที่ ๑)
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยุซีบี
จังหวัดร้อยเอ็ด
(HS4AR)
สำนักงานนายกสมาคมฯ ๙๒
ถนนรัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
๐๘ ๑๙๓๙ ๓๗๔๗
๐๘ ๑๓๙๑ ๙๙๙๙
๐๘ ๙๗๑๓ ๘๘๕๑
กลุ่มงานการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้า ๒/๓
ลำดับที่ ครั้งที่/รุ่น วันที่อบรมและสอบ จำนวนการรับสมัคร ชื่อสมาคม ที่อยู่สมาคม/สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์
๗. ๒๒/๒๕๕๕
(รุ่นที่ ๑)
๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัด
เพชรบูรณ์
(HS6AB)
๔๔๔ หมู่ที่ ๓ ซอยเทศบาล ๖ ถนนสระบุรี -
หล่มสัก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๔๐
๐๘ ๑๗๒๗ ๓๑๓๘
๐๘ ๖๖๘๐ ๑๙๖๘
โทรสาร ๐ ๕๖๗๘ ๑๑๙๖
๘. ๒๓/๒๕๕๕
(รุ่นที่ ๑)
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัด
มหาสารคาม
(HS4AM)
๑๒๒/๑๒-๑๓ ถนนนาควิชัย ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
๐๘ ๖๕๘๐ ๑๒๙๙
๙. ๑/๒๕๕๖
(รุ่นที่ ๑)
๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี
(HS1AL)
เลขที่ ๕๔/๓ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน
ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๑๕๐๐๐
๐๘ ๙๔๕๒ ๗๘๗๘
๐ ๓๖๔๙ ๙๕๑๙
๑๐. ๒/๒๕๕๖
(รุ่นที่ ๑)
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
(HS7AJ)
๕๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลัย
อำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๘๐
๐ ๓๒๖๘ ๘๖๒๕
๐๘ ๙๔๑๑ ๑๔๔๔
๑๑. ๓/๒๕๕๖
(รุ่นที่ ๑)
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัด
ระยอง
(HS2AR)
๓/๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
๐๘ ๑๙๔๕ ๙๗๗๕
๐๘ ๑๘๖๕ ๔๙๙๐
๑๒. ๔/๒๕๕๖
(รุ่นที่ ๑)
๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี
(HS7AR)
๔๙/๑๑ หมู่ที่ ๘ ถนนโรงพยาบาล-บ้านฆ้อง
ตำบลคลองตาตด อำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ๗๐๑๒๐
๐ ๓๒๒๓ ๒๒๗๒
๐๘ ๙๗๔๑ ๔๗๗๘
๑๓. ๕/๒๕๕๖
(รุ่นที่ ๑)
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย
(HS4AL)
๑๓๐/๑ ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง
อำเภอเมืองจังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
๐๘ ๑๗๔๙ ๙๕๓๙
๐๘ ๕๗๕๑ ๔๑๔๑
๑๔. ๖/๒๕๕๖
(รุ่นที่ ๑)
๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง
(HS8AR)
๑๖๕ – ๑๖๗ หมู่ที่ ๑ ถนนสะพานปลา
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
๘๕๐๐๐
๐ ๗๗๘๒ ๑๙๓๖
๐๘ ๑๗๘๘ ๗๒๗๒
กลุ่มงานการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้า ๓/๓
ลำดับที่ ครั้งที่/รุ่น วันที่อบรมและสอบ จำนวนการรับสมัคร ชื่อสมาคม ที่อยู่สมาคม/สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์
๑๕. ๗/๒๕๕๖
(รุ่นที่ ๑)
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี
(HS7AS)
๒๕๓ หมู่ที่ ๑ ถนนสุพรรณ - ชัยนาท ตำบล
ท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
๗๒๐๐๐
๐๘๑๖๔๒๖๓๙๔
๐๘๙๒๐๐๑๖๙๔
๑๖. ๘/๒๕๕๖
(รุ่นที่ ๑)
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นพังงา ๑
(HS8AP)
๓ หมู่ที่ ๔ ถนนเพชรเกษม ตำบลนบปริง
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
๐๘ ๑๘๙๑ ๖๓๖๑
๑๗. ๙/๒๕๕๖
(รุ่นที่ ๑)
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัด
ขอนแก่น
(HS4AK)
๓๘๘ หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านหนองหลุบ ตำบลแดง
ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๐ ๔๓๔๑ ๘๓๐๐
๐๘ ๙๔๑๗ ๗๗๖๘
๑๘. ๑๐/๒๕๕๖
(รุ่นที่ ๑)
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (VRA)
(HS1AB)
๓๙๐/๔๒ หมู่ที่ ๓ ซอยเพชรเกษม ๖๒/๓
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบาง
แค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
๐ ๒๔๕๕ ๙๗๐๐ – ๒
๑๙. ๑๑/๒๕๕๖
(รุ่นที่ ๑)
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์
(HS6AN)
๑๘๒ ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
๐ ๕๖๒๒ ๐๐๙๙
๐๘ ๑๘๘๘ ๒๐๐๐
๒๐. ๑๒/๒๕๕๖
(รุ่นที่ ๑)
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
(HS2AS)
๖๖ – ๖๘ ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๐ ๓๘๕๔ ๑๑๔๕
๒๑. ๑๓/๒๕๕๖
(รุ่นที่ ๑)
๗ กันยายน ๒๕๕๖ ไม่เกิน ๕๐๐ คน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัด
สมุทรปราการ
(HS1AM)
๕๗/๑๘๗ หมู่ที่1 ตำบลบางเมืองใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
๐ ๒๓๘๙ ๕๕๕๐
โทรสาร ๐ ๒๓๙๔ ๔๔๒๔
กาหนดการอบรมและสอบเพ ํ อร่ื บประกาศน ั ยบี ตรพน ั กงานว ั ทยิ สมุ ครเล ั น่
แนบทายประกาศส ้ านํ กงานคณะกรรมการก ั จการกระจายเส ิ ยงี กจการโทรท ิ ศนั ์และกจการโทรคมนาคมแห ิ งชาต ่ ิ
เรอง่ื รบสม ั ครบ ั คคลท ุ วไปเข ่ั าร้ บการอบรมและสอบเพ ั อร่ื บประกาศน ั ยบี ตรพน ั กงานว ั ทยิ สมุ ครเล ั นข่ นต้ั น้
ครงท้ั ่ี๑๖ – ๒๓/๒๕๕๕ และครงท้ั ่ี๑ – ๑๓/๑๕๕๖
ลงวนทั    ่ี ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลาดํ บทั ่ี ครงท้ั /่ีรนุ่ วนทั อบรมและสอบ ่ี จานวนการร ํ บสม ั ครั ชอสมาคม ่ื ทอย่ี สมาคม ู่ /สถานทต่ีิดตอ่ โทรศพทั ์
๑.  ๑๖/๒๕๕๕
(รนทุ่ ่ี๑) 
๑๕ กนยายน ั ๒๕๕๕ ไมเก่ นิ ๕๐๐ คน สมาคมนกวั ทยิ สมุ ครเล ั นช่ ยนาท ั
(HS6AI) 
๑๑/๑๐ หมทู่ ่ี๕ ซอยทาแจง ่ ๒ ถนนชยณรงค ั ์
ตาบลบ ํ านกล ้ วย้ อาเภอเม ํ องื จงหว ั ดชั ยนาท ั
๑๗๐๐๐
๐ ๕๖๔๑ ๒๔๐๔
๐๘ ๑๙๗๒ ๘๘๗๑
๐๘ ๓๘๗๒ ๔๖๐๒
๒.  ๑๗/๒๕๕๕
(รนทุ่ ่ี๑) 
๒๙ กนยายน ั ๒๕๕๕ ไมเก่ นิ ๕๐๐ คน สมาคมนกวั ทยิ สมุ ครเล ั นจ่ งหว ั ดั
หนองบวลั าภํ ู
(HS4AB) 
๑๕๓ หมู่๓ ตาบลนาแก ํ อาเภอนาว ํ งั  
จงหว ั ดหนองบ ั วลั าภํ ู๓๙๑๗๐
๐๘ ๕๔๖๑ ๐๘๘๖
๐๘ ๖๐๒๐ ๘๕๗๗
๓.  ๑๘/๒๕๕๕
(รนทุ่ ่ี๑) 
๑๓ ตลาคม ุ ๒๕๕๕ ไมเก่ นิ ๕๐๐ คน สมาคมนกวั ทยิ สมุ ครเล ั นจ่ งหว ั ดั
อตรด ุ ตถิ ์
(HS5AU) 
๘/๑  ซอย ๑๒ ถนนบรมอาสน  ์
อาเภอเม ํ องื จงหว ั ดอั ตรด ุ ตถิ ์๕๓๐๐๐
๐๘ ๙๔๓๘ ๗๑๑๑
๐๘ ๑๖๐๕ ๙๑๐๖
๔.  ๑๙/๒๕๕๕
(รนทุ่ ่ี๑) 
๒๗ ตลาคม ุ ๒๕๕๕ ไมเก่ นิ ๕๐๐ คน สมาคมนกวั ทยิ สมุ ครเล ั นจ่ งหว ั ดั
สกลนคร
(HS4AS) 
๒๖๖/๔ ซอยหนองมนปลา ั ๑๕ ถนนสกล -
กาฬสนธิ ์ุตาบลธาต ํ เชุ งชิ มุ อาเภอเม ํ องื
จงหว ั ดสกลนคร ั ๔๗๐๐๐
๐ ๔๒๙๗ ๒๐๙๐
๐๘ ๑๑๓๖ ๒๑๑๐
๐๘ ๑๗๙๙ ๘๒๗๔
๕.  ๒๐/๒๕๕๕
(รนทุ่ ่ี๑) 
๑๐ พฤศจกายน ิ ๒๕๕๕ ไมเก่ นิ ๕๐๐ คน สมาคมวทยิ สมุ ครเล ั นปท ่ มธาน ุ ี
(HS1AP) 
๒๘/๑ หมทู่ ่ี๘  ตาบลคลองหน ํ ง่ึ  
อาเภอคลองหลวง ํ จงหว ั ดปท ั มธาน ุ ี
๐๘ ๑๙๐๖ ๒๖๖๔
๖.  ๒๑/๒๕๕๕
(รนทุ่ ่ี๑) 
๒๔ พฤศจกายน ิ ๒๕๕๕ ไมเก่ นิ ๕๐๐ คน สมาคมวทยิ สมุ ครเล ั นและว ่ ทยิ ซุ ีบี
จงหว ั ดรั อยเอ ้ ด็  
(HS4AR) 
สานํ กงานนายกสมาคมฯ ั ๙๒                
ถนนรฐกั จไคลคลา ิ ตาบลในเม ํ องื อาเภอเม ํ องื
จงหว ั ดรั อยเอ ้ ด็ ๔๕๐๐๐
๐๘ ๑๙๓๙ ๓๗๔๗
๐๘ ๑๓๙๑ ๙๙๙๙
๐๘ ๙๗๑๓ ๘๘๕๑กลมงานการอน ุ่ ญาตและก ุ ากํ บวั ทยิ คมนาคม ุ
สานํ กงานคณะกรรมการก ั จการกระจายเส ิ ยงี กจการโทรท ิ ศนั ์และกจการโทรคมนาคมแห ิ งชาต ่ ิ
หนา้ ๒/๓
ลาดํ บทั ่ี ครงท้ั /่ีรนุ่ วนทั อบรมและสอบ ่ี จานวนการร ํ บสม ั ครั ชอสมาคม ่ื ทอย่ี สมาคม ู่ /สถานทต่ีิดตอ่ โทรศพทั ์
๗.  ๒๒/๒๕๕๕
(รนทุ่ ่ี๑) 
๘ ธนวาคม ั ๒๕๕๕ ไมเก่ นิ ๕๐๐ คน สมาคมวทยิ สมุ ครเล ั นจ่ งหว ั ดั
เพชรบรณู ์
(HS6AB) 
๔๔๔ หมทู่ ่ี๓ ซอยเทศบาล ๖  ถนนสระบรุ -ี
หลมส่ กั ตาบลหนองไผ ํ ่อาเภอหนองไผ ํ ่
จงหว ั ดเพชรบ ั รณู ์๖๗๑๔๐
๐๘ ๑๗๒๗ ๓๑๓๘
๐๘ ๖๖๘๐ ๑๙๖๘
โทรสาร ๐ ๕๖๗๘ ๑๑๙๖
๘.  ๒๓/๒๕๕๕
(รนทุ่ ่ี๑) 
๒๒ ธนวาคม ั ๒๕๕๕ ไมเก่ นิ ๕๐๐ คน สมาคมวทยิ สมุ ครเล ั นจ่ งหว ั ดั
มหาสารคาม
(HS4AM) 
๑๒๒/๑๒-๑๓ ถนนนาควชิยั ตาบลตลาด ํ
อาเภอเม ํ องื จงหว ั ดมหาสารคาม ั ๔๔๐๐๐
๐๘ ๖๕๘๐ ๑๒๙๙
๙.  ๑/๒๕๕๖
(รนทุ่ ่ี๑) 
๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ไมเก่ นิ ๕๐๐ คน สมาคมวทยิ สมุ ครเล ั นจ่ งหว ั ดลพบ ั รุ ี
(HS1AL) 
เลขท่ี๕๔/๓ หมู่ท่ี๓  ถนนพหลโยธนิ
ตาบลท ํ าศาลา ่ อาเภอเม ํ ือง จงหว ั ัดลพบรุ ี
๑๕๐๐๐
๐๘ ๙๔๕๒ ๗๘๗๘
๐ ๓๖๔๙ ๙๕๑๙
๑๐.  ๒/๒๕๕๖
(รนทุ่ ่ี๑) 
๒ กมภาพ ุ นธั ์๒๕๕๖ ไมเก่ นิ ๕๐๐ คน สมาคมวทยิ สมุ ครเล ั นจ่ งหว ั ดั
ประจวบครีขีนธั ์
(HS7AJ) 
๕๖๘  หมทู่ ่ี๕ ตาบลศาลาล ํ ยั   
อาเภอสามร ํ อยยอด ้   
จงหว ั ดประจวบค ั รีขีนธั  ์ ๗๗๑๘๐
๐ ๓๒๖๘ ๘๖๒๕
๐๘ ๙๔๑๑ ๑๔๔๔
๑๑.  ๓/๒๕๕๖
(รนทุ่ ่ี๑) 
๒๓ กมภาพ ุ นธั ์๒๕๕๖ ไมเก่ นิ ๕๐๐ คน สมาคมวทยิ สุ อสารสม ่ื ครเล ั นจ่ งหว ั ดั
ระยอง
(HS2AR) 
๓/๑๑ หมทู่ ่ี๓ ตําบลเชงเนิ นิ อาเภอเม ํ องื
จงหว ั ดระยอง ั ๒๑๐๐๐
๐๘ ๑๙๔๕ ๙๗๗๕
๐๘ ๑๘๖๕ ๔๙๙๐
๑๒.  ๔/๒๕๕๖
(รนทุ่ ่ี๑) 
๙ มนาคม ี ๒๕๕๖ ไมเก่ นิ ๕๐๐ คน สมาคมวทยิ สมุ ครเล ั นจ่ งหว ั ดราชบ ั รุ
 
Tag : อบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2555
 
หน้า  
หน้า  
แสดงความคิดเห็น
   ชื่อ :   อีเมล์
รหัสความปลอดภัย >>
 ลูก
กรอกรหัสความปลอดภัย
 
 
 
 
User Online 
 0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556  ร้อยแปดแฮมดอทคอม 
 ข้อมูลท่องเที่ยวลงโฆษณาฟรี !! | สินค้าโอทอป รายชื่อร้านค้า |รับทำเว็บไซต์|รับทำป้ายหินแกรนิต|ข้อมูลธุรกิจ|โฆษณาโรงแรมที่พัก|ข้อมูลดีดี 
สาระน่ารู้ |สแตนเลส | ออกแบบและพัฒนาโดย e20lfw สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ โทร. 081 8690945  เมล์ : usa.tss@gmail.com