Login 
Password 
 
 

เมนูเว็บไซต์

 
 
Custom Search
 
สมาคมกู้ภัยอำเภองาว
จำนวนครั้งที่เปิดดู 665
ชื่อชมรม :
สมาคมกู้ภัยอำเภองาว
ช่องความถี่ :
245.125 , 168.775
ที่อยู่ชมรม :
25 ม.2 (ตลาดชุมชนนาแก) ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110
จังหวัด :
ลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ :
0890899933 , 1669
เว็บไซต์ :
Post Date :
25/3/17 - 5:59:pm
Post By :
25 ม.2 (ตลาดชุมชนนาแก) ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110

ประวัติ

สมาคมกู้ภัยอำเภองาว  ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช  2552    โดยมี นายดาชัย  เอกปฐพี    เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและได้จดทะเบียนสมาคม ทะเบียนเลขที่ 4/2552 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอน 87 ง หน้า 210 – 211 วันที่ 6 สิงหาคม 2552 ประกาศ วันที่ 31 มีนาคม 2552 มีนายวิวัฒ  เมธีวรรณกิจ ปลัดจังหวัด ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายทะเบียนสมาคมจังหวัดลำปาง เป็นผู้ลงนามในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสมาชิกของสมาคมดังนี้

                    1. นายประพัฒน์  เมืองมูล

                    2. นายประสิทธิ์  กันตา

                    3. นายสมชัย  สาลิกา

                    4. นายชาญณรงค์  สุริโท

                    5. นายปรัชญาพงษ์  วันทา

                    ได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียน และสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 25 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามความในมาตรา 82 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1.  เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้กับทุกภาคส่วน เพื่อแจ้งเตือน และดำเนินการช่วยเหลือในกรณีเกิดสาธารณภัย ในเขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ                  

3.  เพื่อช่วยเหลือป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการอพยพสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

4.  เพื่อเป็นการช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ ในการดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน

5. เพื่อสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมในหมู่อาสาสมัครของ อปพร. ตำรวจ ชุมชน และผู้นำชุมชน

6.  ไม่มีโต๊ะบิลเลียดและโต๊ะสนุกเกอร์          

 

คณะกรรมการสมาคมปี 2552

นายประพัฒน์  เมืองมูล                 นายกสมาคม

นายประสิทธิ์  กันตา                    อุปนายก คนที่ 1

นายสมชัย  สาลิกา                      อุปนายก คนที่ 2

นายนภดล  แสงศรีจันทร์                นายทะเบียน

นายประสิทธิ์  จันทร์กลิ่นหอม          ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางฐิติกานต์  วารปรีดี                  ปฎิคม

นางสุกัญญา  จำอิ่น                     ผู้ช่วยปฎิคม

นายชัชวาล  ศิวเสน                      ประชาสัมพันธ์

นายนรินทร์  วงค์ชัยจันทร์              ฝ่ายกิจกรรม

นายชนะ  วนันตรากุล                   ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

นายชาญณรงค์  สุริโท                   เหรัญญิก

นายปรัชญาพงษ์  วันมา                 เลขานุการ

นายสุเทพ  ธีระวรรณ์                    ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการสมาคม ปี 2559

                   สมาคมกู้ภัยอำเภองาว จังหวัดลำปาง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ ตามทะเบียนเลขที่ 15/2559 (ส.ค.6) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และนายทะเบียนสมาคมจังหวัดลำปาง ได้รับการจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด ของสมาคมกู้ภัยอำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามมาตรา 85 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว และคณะกรรมการสมาคมชุดนี้จะครบวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้

 นายเดชา  วัชระกุลโยธิน               นายกสมาคม

นายวิทยา  ธิชูโต                         อุปนายก คนที่ 1

นายมานิตย์  เรือนเงิน                   อุปนายก คนที่ 2

นายอลงกรณ์  ไชยหมอน                นายทะเบียน

นายอเนก  กันทาโย                     ปฎิคม

นายสุกฤษณ์  สุวรรณาลัย               ประชาสัมพันธ์ 1

นายประพัฒน์  เมืองมูล                 ประชาสัมพันธ์ 2

นายอภิชน  ประมุข                      ฝ่ายกิจกรรมที่ 1

นายฐิติชัย  พันธ์สุวรรณ                 ฝ่ายกิจกรรมที่ 2

นายวาลย์  เถลิงฤทธิ์                    ฝ่ายกิจกรรมที่ 3

นางกนกอร  สุวรรณาลัย                เหรัญญิก

นายสิทธิชัย  ศรีวิชัย                     ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาววรางคณา  ใจดี                  เลขานุการ

 

ในการจัดตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ขึ้นในปี 2559 นี้ คณะกรรมการสมาคมได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมดังต่อไปนี้

นายธีรพล  ศรีวงศ์             ส.อบจ.เขต อ.งาว          ประธานกรรมการที่ปรึกษา

นายนิพนธ์  นันทะสี           ส.อบจ.เขต อ.งาว          รองประธานกรรมการที่ปรึกษา

นายดาชัย  เอกปฐพี            ผู้ก่อตั้งสมาคม                       กรรมการที่ปรึกษา

นายณรงค์  เครือระยา         นายก ทต.หลวงเหนือ               กรรมการที่ปรึกษา

นายดลนรุตน์  ชาญเศรษฐนนท์ นายก ทต.หลวงใต้                 กรรมการที่ปรึกษา

นายวิทยา  ชัยคำ              นายก อบต.นาแก                   กรรมการที่ปรึกษา

นายพิพัฒน์พงษ์  แก้วปัญา    นายก อบต.บ้านโป่ง                 กรรมการที่ปรึกษา

นายเทพรัตน์  สิทธิวงศ์         นายก อบต.บ้านหวด                กรรมการที่ปรึกษา

นายชนชาย  ใจหล้า           นายก อบต.แม่ตีบ                   กรรมการที่ปรึกษา

นางวิริยะพร  ไชยวัฒนา       อดีต รองนายก อบต.บ้านร้อง      กรรมการที่ปรึกษา

นางสมคิด  คันธะมา    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร.พ.งาว      กรรมการที่ปรึกษา

นายชัยวัฒน์  เครือระยา       ร้านสมบูรณ์การไฟฟ้า งาว          กรรมการที่ปรึกษา

นายสามารถ  หอมพันธ์        ร้านสามารถ ไฮ-ไฟ งาว            กรรมการที่ปรึกษา                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
หน้า  
แสดงความคิดเห็น
   ชื่อ :   อีเมล์
รหัสความปลอดภัย >>
 ขด
กรอกรหัสความปลอดภัย
 
 
 
 
User Online 
 0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556  ร้อยแปดแฮมดอทคอม 
 ข้อมูลท่องเที่ยวลงโฆษณาฟรี !! | สินค้าโอทอป รายชื่อร้านค้า |รับทำเว็บไซต์|รับทำป้ายหินแกรนิต|ข้อมูลธุรกิจ|โฆษณาโรงแรมที่พัก|ข้อมูลดีดี 
สาระน่ารู้ |สแตนเลส | ออกแบบและพัฒนาโดย e20lfw สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ โทร. 081 8690945  เมล์ : usa.tss@gmail.com