Login 
Password 
 
 

เมนูเว็บไซต์

 
 
Custom Search
 
ทำเนียบกู้ภัย ชมรมกู้ภัย หน่วยงานกู้ภัย หน่วยกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนครั้งที่เปิดดู 314
ชื่อชมรม :
หน่วยกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ช่องความถี่ :
144.900 ,
ที่อยู่ชมรม :
296/4 หมู่ที่1 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด :
นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ :
095-6345304 , 089-8684718
เว็บไซต์ :
Post Date :
10/4/20 - 7:50:pm
Post By :
296/4 หมู่ที่1 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อบังคับ ชมรมกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช หมวดที่ 1 ข้อบังคับทั่วไป ข้อ 1. ชมรมนี้มีชื่อว่า “ชมรมกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ” ข้อ 2. เครื่องหมายโลโก้ชมรม ข้อ 3. สถานที่ตั้งสถานที่ตั้งชมรม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 296/4 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 โทร : 098 : 8684718 หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ของชมรม ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของชมรม 4.1 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 4.2 ร่วมมือกับทางราชการทุกภาคส่วน ที่ได้รับการประสานงานร้องขอ 4.3 กระทำตนเป็นพลเมืองดี เพื่อเชิดชูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4.4 ช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่รับผิดชอบ และใกล้เคียง 4.5 รับแจ้งเหตุต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง 4.6 และรับบริจาคอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ หมวดที่ 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ ข้อ 5.ประเภทของสมาชิก ชมรมกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสามัญ หมายถึง ประชาชนที่ซึ่งมีความศรัทธาในชมรมกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และแสดงความจำนงโดยการเขียนใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ข้อ 6 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิก ชมรมกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ รูปถ่าย 1 รูป หรือ สำเนาบัตรประชาชน แล้วยื่นต่อคณะกรรมการ ชมรมกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วคณะกรรมการจะเซ็นรับรองใบสมัครอีก 1 ท่าน ข้อ 7 ค่าบำรุง/ค่าสมาชิก สมาชิกสามัญ เป็นสมาชิกตลอดชีพโดยชำระค่าบำรุง 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเขียนใบสมัคร แจ้งความจำนงที่จะเป็นสมาชิกชมรมฯ ทุกปี หรือแล้วแต่คณะกรรมการชมรมจะมีมติแจ้งออกมาให้ทราบ มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สมัครใจที่จะเป็นสมาชิกชมรมฯ ต่อไป ข้อ 8 อายุสมาชิก ให้มีอายุสมาชิกนับแต่วันสมัคร ข้อ 9 วันเริ่มสมาชิกภาพ เริ่มเมื่อสมัครเป็นสมาชิก ข้อ 10. การขาดจากสมาชิกภาพ • ตาย • ลาออก • บัตรประจำตัวสมาชิกชมรมกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช หมดอายุ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือมี ความผิดตาม พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 • ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิกตามข้อ 7 • ที่ประชุมสามัญประจำปีมีมติให้ออก หมวดที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ข้อ 11. สิทธิของสมาชิก ชมรมกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช – สมาชิก มีสิทธิที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทของชมรมฯ – สมาชิก มีสิทธิที่จะเสนอให้ความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อชมรมฯ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชมรมฯโดย ส่วนรวม เพื่อพัฒนาชมรมให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ – สมาชิก มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี – สมาชิกสามัญ มีสิทธิเป็นกรรมการบริหารชมรมฯ และออกเสียงลงมติในกิจกรรมต่าง ๆ ข้อ 12. หน้าที่ของสมาชิก ชมรมกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช – สมาชิก จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของชมรมฯ หรือมติของที่ประชุมสามัญประจำปี หรือมติ ของคณะกรรมการชมรมฯ – สมาชิก จะต้องรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนรวมของชมรมฯ – สมาชิก ต้องส่งเสริมเผยแพร่ข่าวสารและสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ – สมาชิก ต้องใช้วาจาที่สุภาพ ไม่ใช้คำหยาบ หรือคำกำกวมในการสื่อสาร บนความถี่ โดยไม่ขัดต่อศีลธรรม และจารีตประเพณีอันดีงาม ควรใช้วาจาที่สำรวม – สมาชิกจะต้องไม่ใช้คำกำกวม และจะต้องใช้วาจาที่สุภาพต่อสุภาพสตรี หรือขัดต่อศีลธรรม อันดี ไม่ควรนำเรื่องศาสนา การเมือง ตลอดจนความเชื่อของกลุ่มบุคคล มาแสดงความคิดเห็น หรือวิภาควิจารณ์บนความถี่ หมวดที่ 5 คณะกรรมการบริหารชมรม ข้อ 13. ตำแหน่งกรรมการต่าง ๆ ในคณะกรรมการต้องประกอบด้วย – ประธานชมรม – ประธานที่ปรึกษาชมรม – รองประธานชมรม – เหรัญญิก/เลขานุการชมรมฯ – กรรมการอื่น ๆ รายชื่อสมาชิกสามัญ ชมรมกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายสุริยา อิสระวัฒนา ประธานชมรมฯ 2. นายดำรง วงรักษ์ รองประธานชมรมฯ 3. นายแสนสุข บุญพัฒนากร รองประธานชมรมฯ 4. พันตรีวินัย ผลอ่อน ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ 5.นายสุพจน์ พูลสวัสดิ์ รองประธานที่ปรึกษาชมรมฯ 6.นายเจริญ พัฒปาน ที่ปรึกษาชมรมฯ 7.นายสัมพันธ์ คนดี ที่ปรึกษาชมรมฯ 8. นายอิศม์เดช แก้วช่วย ที่ปรึกษาชมรมฯ 9.นายสมโภชน์ ขุนชำนาญ ที่ปรึกษาชมรมฯ 10.นายอนุรักษ์ เกษรสิทธิ์ ที่ปรึกษาชมรมฯ 11นายรณพิภพ คนดี เลขานุการฯ 12.นายสุทธิพงศ์ จิตสงคราม เหรัญญิก 13. นายอภิวัฒน์ ขุนชำนาญ ปฏิคม 14.นายอภิสิทธิ์ ล้ำเลิศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 15.นายณัฐพนธ์ ดำเพ็ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 16.นายสุระศักดิ์ ดำแก้ว ฝ่ายทะเบียน 17. นายอัฐชกุล ขุนทองจันทร์ ฝ่ายทะเบียน ข้อ 14.จำนวนคณะกรรมการ ให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 20 คน กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการจะต้องดำเนินการแต่งตั้งสมาชิกที่ เหมาะสมดำรงตำแหน่งแทนภายใน 30 วัน ยกเว้นวาระของคณะกรรมการเหลือไม่ถึง 90 วัน และผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระของผู้ที่ตนแทน ข้อ 15. การได้มาซึ่งคณะกรรมการ ให้เลือกตั้งคณะกรรมการโดยที่ประชุมสามัญประจำปี ก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งอย่างน้อย 15 วัน ให้ คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งประธานชมรมฯ จาก คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งมา ให้ประธานชมรมฯ หรือคณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิก สามัญ ที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมเป็นประธานที่ปรึกษาชมรมและที่ปรึกษาชมรม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามวาระของประธานชมรมฯ ข้อ 16. วาระของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการที่ครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกเป็นกรรมการอีกได้ ข้อ 17. การพ้นจากหน้าที่ของกรรมการ – ครบวาระ – ลาออก – พ้นจากสมาชิกภาพ – สมาชิกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดในที่ประชุมลงมติถอดถอน – ขาดประชุม 2 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันควร ข้อ 18. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ - ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ - เผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ แก่สมาชิกฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการใช้วิทยุสมัครเล่นได้ อย่างถูกต้อง - มีหน้าที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมวิทยุสมัครเล่นตามแต่โอกาสจะอำนวย - พิจารณาให้ความร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือกิจกรรมเพื่อสังคม – กำหนดอัตราค่าบำรุงชมรมฯ - กำหนดการประชุมและให้แสดงผลการดำเนินงานและงบดุลต่อที่ประชุมสามัญประจำปี - กำหนดบทเฉพาะกาลของชมรมฯ - ดูแลทรัพย์สินของชมรมฯ หมวดที่ 6 การเงิน ข้อ 19. รายได้ของชมรม - เงินอุดหนุนจากการบริจาค - เงินที่ได้จากการดำเนินงานของชมรม - เงินค่าสมัครสมาชิก ข้อ 20. การเก็บรักษาและการรับผิดชอบการเงินและทรัพย์สิน ประธาน เลขานุการ และเหรัญญิกมีหน้าที่ดูแลรักษาเงินของชมรมฯให้อยู่ในสภาพปลอดภัยโดยมีสมุดบัญชี และมีหลักฐานแห่งการ รับ–จ่าย และเก็บรักษาเงินอย่างครบถ้วน และให้เหรัญญิกรายงานฐานะการเงินของ ชมรมฯ ต่อคณะกรรมการชมรมฯ เดือนละครั้ง และสรุปงบดุล รายรับ–รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ภายใน 30 วัน เงินของชมรมฯ ให้ฝากไว้ในนามของชมรมกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ฝ่ายการเงิน จำนวน 3 คน รับผิดชอบ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ของชมรมฯ ให้กรรมการชมรมคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนร่วมกันรับผิดชอบก็ได้ ข้อ 21. การเบิกและการจ่าย การเบิกเงินจากบัญชีทุกครั้ง จะต้องมีเหรัญญิก ประธาน หรือ เลขานุการ ลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินหรือใบถอน เงิน 2 ใน 3 คน ให้ประธานมีอำนาจสั่งจ่ายเงินสำหรับกิจกรรม และต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการชมรมในครั้ง ต่อไป การใช้จ่ายเงินของชมรมฯ ให้มีหลักฐานเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบ หมวดที่ 7 การประชุม ข้อ 22. การประชุม - การประชุมสามัญประจำปี ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี หนึ่งปีต่อ 1 ครั้ง เพื่อแสดงผล การดำเนินการและงบดุล และเลือกตั้งประธานคนใหม่ - การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญตามความจำเป็นเมื่อใดก็ได้ตามความ เหมาะสม - คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญเมื่อมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เข้าชื่อขอให้เปิดการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมภายใน 15 วัน - ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ครั้งใน 1 ปี องค์ประชุม - องค์ประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด กรณีที่ สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการยกเลิกการประชุมครั้งนั้น และจัดให้มีการประชุมใหม่ ภายใน 15 วัน และให้ถือว่าการประชุมครั้งหลังนี้ครบองค์ประชุมถึงแม้สมาชิกจะเข้าประชุมไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ จำนวนสมาชิกทั้งหมด - องค์ประชุมวิสามัญ สมาชิกจะต้องเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ ประชุม - วิธีการออกเสียงในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้ถือปฏิบัติเป็น 2 กรณีคือ - วิธีเปิดเผย โดยวิธีให้ยกมือหรือวิธีอื่นใดตามสมควรที่มิใช่เป็นวิธีลับ - วิธีลับ ให้เขียนลงในบัตรลงคะแนน ในกรณีนี้จะกระทำได้เมื่อสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขอจำนวนสมาชิก ที่มาประชุมร้องขอ หมวดที่ 8 การแก้ไขข้อบังคับและการยกเลิกชมรม ข้อ 23. การแก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับชมรมจะทำได้โดยหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ – ให้คณะกรรมการชมรมฯ พิจารณาแก้ไข และนำเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม ส่วนการยกเลิกชมรมฯ นั้นจะยกเลิกได้ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งดังต่อไปนี้ – เมื่อสมาชิกสามัญลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด – สมาชิกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อกรรมการชมรมฯ ข้อ 24. เมื่อชมรมฯ ต้องยกเลิกไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งตามข้อ 21 (21.1) ให้ชมรมฯ นำบรรดาทรัพย์สิน ที่มีอยู่มอบให้กับองค์กรการกุศล 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีมติให้ยกเลิก
   1 
ความเห็น : 1   หน่วยกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยกู้ภัยประชาพิทักษ์ชีพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณจีจี้
บจ.แปซิฟิก แอนด์ ไฟร์ เออีซี เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าประเภท ดับเพลิงและกู้ภัย หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ (02)038-5840-41(คุณจี้)
Post Date: 23/10/20 - 10:26:am IP :
หน้า   1 
แสดงความคิดเห็น
   ชื่อ :   อีเมล์
รหัสความปลอดภัย >>
 จาน
กรอกรหัสความปลอดภัย
 
 
 
 
User Online 
 0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556  ร้อยแปดแฮมดอทคอม 
 ข้อมูลท่องเที่ยวลงโฆษณาฟรี !! | สินค้าโอทอป รายชื่อร้านค้า |รับทำเว็บไซต์|รับทำป้ายหินแกรนิต|ข้อมูลธุรกิจ|โฆษณาโรงแรมที่พัก|ข้อมูลดีดี 
สาระน่ารู้ |สแตนเลส | ออกแบบและพัฒนาโดย e20lfw สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ โทร. 081 8690945  เมล์ : usa.tss@gmail.com